Hos oss kan du få hjälp med följande:
- Sotning/brandskyddskontroller
- Besiktning av eldstäder och rökkanaler
- Råd angående eldning och
  energibesparingar
- Besiktning i samband med
  fastighetsförsäljning
- Rensning av ventilationen
- Borttagning av kajbo
- OVK
- Brandvarnare
- Utbildningar
Kontakt:
Brandförebyggarna
Merkuriusgatan 3, 621 41 VISBY

Telefon 0498-21 07 07
info@bfb.se

cls

Tillgänglighet och förberedelse

Fastighetsägare skall tillse att fastigheten är tillgänglig för arbetets utförande vid den tidpunkt som har aviserats.
Fastighetsägaren skall ha vidtagit erforderliga förberedelser så att arbetet kan påbörjas utan dröjsmål och utan onödiga hinder. De förberedande åtgärder som fastighetsägaren skall vidta är en förutsättning för att arbetet skall ersättas med de fasta avgifter som anges i sotning/rengöringstaxan.

För sotning/rengöring skall särskilt tillses att:

• Vägen till pannrummet eller annat rum med eldstad ej är belamrad med föremål som är hindrande eller kan komma till skada.

• Det finns arbetsutrymme runt eldstaden så att arbetet kan utföras på ett arbetsmiljöriktigt sätt.

• Sådant som är ömtåligt för smuts ej finns i pannrummet eller nära eldstad i annat rum

• Prydnadsföremål eller dylikt på eller invid eldstad tas bort.

• Att det för uppsamling av sot finns särskilt askutrymme i närheten av eldstaden eller kärl av obrännbart material inkl.lock (obs! att plastkärl ej får användas) samt lämplig
skyffel.

• Rensluckor i vinds- och källarutrymme ej är blockerade och att utrymme med sådan
lucka hålls tillgänglig vid sotningen/rengöringen.

• Om stoftsugare eller el-drivet verktyg används vid sotningen/rengöringen, behöver ett
skyddsjordat el-uttag finns tillgängligt vid eldstaden eller i dess omedelbara närhet


Tillträde till tak
• I byggbestämmelser föreskrivna anordningar för takarbetet , erforderlig fast anbringad
stege till taklucka, takstege, takbrygga, glidskydd, skorstensstege och arbetsplan med
skyddsräcke, skall finnas och underhållas väl av fastighetsägaren för att förebygga
olycksfall.

• Om lös väggstege godtas, skall denna finnas tillgänglig vid uppstigningstillfället till
taket. Glidskydd skall finnas.

• Väg är skottad fram till uppstigningsstället till taket vintertid


Hur ofta ska jag sota?

Klicka här för att få info för vad som gäller just dig
Hur mår din eldstad?

Håll kollen med våra besiktningspaket
Hur fräsch är inneluften?

Läs mer om våra ventilationspaket