Hos oss kan du få hjälp med följande:
- Sotning/brandskyddskontroller
- Besiktning av eldstäder och rökkanaler
- Råd angående eldning och
  energibesparingar
- Besiktning i samband med
  fastighetsförsäljning
- Rensning av ventilationen
- Borttagning av kajbo
- OVK
- Brandvarnare
- Utbildningar
Kontakt:
Brandförebyggarna
Merkuriusgatan 3, 621 41 VISBY

Telefon 0498-21 07 07
info@bfb.se

cls

Brandskyddskontroll

Regionen ansvarar för att brandskyddskontroll utförs på det som enligt lagen om skydd mot olyckor ska rengöras (sotas). Brandskyddskontrollen är den enda kontroll av brandskyddet som regelbundet sker i bostäder.
Vid brandskyddskontrollen, som endast får utföras av behörig kontrollant, kontrolleras förbränningsanläggningens säkerhet ur brandskyddssynpunkt. Efter kontrollen dokumenterar och meddelar den som utfört kontrollen vad som kontrollerats och vad som framkommit vid kontrollen.


Syftet med brandskyddskontroll
Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister på anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet.

•Sotbildning och beläggningar,
•Skador eller förändringar av det tekniska utförandet,
•Temperaturförhållanden,
•Tryckförhållanden och täthet.
•Drift och skötsel.

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och tillhörande takskyddsanordningar. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar.


Hur ofta sker brandskyddskontroll?
Brandskyddskontrollen sker med de intervaller som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), bestämt. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen 3 eller 6 år, till exempel fastbränsleeldad panna (ved, pellets) 3 år, oljeeldad panna 3 år, primär värmekälla (huvudsaklig uppvärmning) 3 år, sekundär värmekälla (trivseleldning) 6 år, imkanaler i restaurangkök 3 år, fritidshus 6 år.
Varje kontrolltillfälle ska dokumenteras. I dokumentationen framgår vad som kontrollerats, vilka provningar som gjorts och resultaten av kontrollen. Du får detta protokoll av skorstensfejarmästaren efter det att kontrollen har utförts.
När det är dags för brandskyddskontroll av din anläggning meddelas du normalt via brev.


Vad kostar brandskyddskontroll?
Kommunfullmäktige har antagit en taxa för brandskyddskontroll och reglerar den avgift du som fastighetsägare ska betala för arbetet.

se sotningstaxa här

Hur mår din eldstad?

Håll kollen med våra besiktningspaket
Varför ska jag göra en brandskyddskontroll

Läs mer här
Hur ofta ska jag sota?

Klicka här för att få info för vad som gäller just dig