Hos oss kan du få hjälp med följande:
- Sotning/brandskyddskontroller
- Besiktning av eldstäder och rökkanaler
- Råd angående eldning och
  energibesparingar
- Besiktning i samband med
  fastighetsförsäljning
- Rensning av ventilationen
- Borttagning av kajbo
- OVK
- Brandvarnare
- Utbildningar
Kontakt:
Brandförebyggarna
Merkuriusgatan 3, 621 41 VISBY

Telefon 0498-21 07 07
info@bfb.se

cls

Restaurang och storkök

Fett är brandfarligt och om det tar eld så blir det höga temperaturer i din imkanal – vilket kan leda till stora bränder. Därför ska alla storkök samt alla restauranger enligt lag låta rengöra sin imkanal med jämna mellanrum.

Denna rengöring kan, beroende på hur systemet ser ut, ske på lite olika sätt. Oftast genom att sotaren spolar i kanaler, på fläktar och aggregat med varmt vatten och ett fettlösande medel – så att det brandfarliga fettet försvinner.

LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR SFS 2003:778 3 KAP 4 §
En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbrännings-anordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma ska gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.
Kommunen får medge att en fastighetsägare själv utför – eller låter annan utföra – sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske, från ett brandskyddssynpunkt, betryggande sätt.
Kommunen ska i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som ska rengöras – enligt första stycket i lagen – även kontrollera skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar utifrån brandskydds-synpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och där tillhörande avgaskanaler.

REGELBUNDNA KONTROLLER MINSKAR RISKERNA
Hur ofta imkanalen ska rengöras bestäms av kommunen och regleras i förordningen om skydd mot olyckor. I Region Gotland Gäller att fristerna ska se ut på följande vis:
STORKÖK/RESTAURANGER = 3 gånger /år
UPPVÄRMNINGSKÖK = 1 gång / år

FÖRORDNINGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR
En kommun skall meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) enligt 3 kap 4§ första och andra stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ske. Kommunen får besluta om brandskyddskontroll enligt 3 kap 4§ tredje stycket lagen om skydd mot olyckor i särskilt fall.

Vill du lära dig att sota själv?

Boka din utbildning genom att klicka här
Hur fräsch är inneluften?

Läs mer om våra ventilationspaket
Hur ofta ska jag sota?

Klicka här för att få info för vad som gäller just dig